پیشنهادات  

رودکی - مثنوی‌ها - ابیات به جا مانده از دیگر مثنویها

پاره ۱

ای بلبل خوش آوا، آوا ده
ای ساقی ، آن قدح باما ده

پاره ۲

جوانی گسست و چیره زبانی
طبعم گرفت نیز گرانی

پاره ۳

با صد هزار مردم تنهایی
بی صد هزار مردم تنهایی

پاره ۴

جامه پر صورت دهر، ای جوان
چرک شدوشد به کف گازران
رنگ همه خام وچنان پیچ و تاب
منتظرم تا چه برآید ز آب؟

پاره ۵

لقمه‌ای از زهر زده در دهن
مرگ فشردش همه در زیر غن

پاره ۶

بگرفت به چنگ چنگ و بنشست
بنواخت به شست چنگ را شست

پاره ۷

فرخار بزرگ و نیک جاییست
کان موضع آن بت نواییست

پاره ۸

نه کفشگری که دوختستی
نه گندم و جو فرو خستی